صفحه اصلی نوبت دهی اینترنتی خدمات دانستنی ها جشنواره ها ارتباط با ما
■ اصلاح پوسیدگی فرش

اصلاح ساییدگی

آسیب دیدگی و سائیدگی قالی از پشت (در قالیهای کف ساده)

هنگامی که خامه همرنگ قالی پیدا نشده و یا در دسترس نباشد و از طرفی قالی  از رو پرز داشته و از پشت سائیدگی داشته باشد و اگر بخواهند پرز را در آورده و گره با خامه نسبتاً همرنگ بزنند، از قسمت مرمت شده کاملاً مشخص باشد، به ناچار برای نشان دادن ظاهر قالی (بدون آنکه پرز را در آورند) در پشت قالی حالتی از گره را نشان می دهند.
وسایل مورد نیاز عبارتند از:
سوزن
خامه همرنگ و یا تا حدودی همرنگ با قالی
بطری

Menu