صفحه اصلی نوبت دهی اینترنتی خدمات دانستنی ها جشنواره ها ارتباط با ما
■ اصلاح ساییدگی فرش

طریقه اصلاح ساییدگی فرش:

قالی را از پشت بر روی زمین پهن نموده، زیر قسمت مورد نظر برای مرمت، بطری می گذارند (علت قرار دادن  سهولت حرکت سوزن می باشد). سپس سوزن را نخ  نموده و از گوشت قالی حرکت داده و زیر اولین تار می برند و از آن جا خارج ساخته و تار را دور زده  و از زیر همان تار و تار بعدی حرکت داده و سوزن را در می آورند. مجدداً سوزن را از روی تار دوم حرکت داده و از زیر تار دوم و سوم عبور داده و خارج می کنند و در ادامـه، این کار را تا  انتها انجـام می دهند . قبـل از انجام  تـارکشی  و پود کشی ابتدا باید اطراف قسمت سوراخ را برید.

Menu